Algemene Voorwaarden

Altijd van toepassing.

Algemene Voorwaarden 
Versie juli 2022

Algemeen
Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als ‘moeilijke kleine lettertjes’. Daarom proberen wij in deze
voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt
geleverd. Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een
koopovereenkomst geldt, beginnen we met een korte toelichting op uw wettelijke rechten als koper.

Degene die u een product of een dienst levert (voor het gemak spreken we in deze voorwaarden dan over ‘verkoper’)
staat er volgens de wet voor in dat hetgeen hij aan u levert, de eigenschappen bezit die u mag verwachten op grond van
de (koop)overeenkomst (dit wordt conformiteit genoemd). Daarbij spelen het soort product en de mededelingen die de
verkoper daarover heeft gedaan, mee. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan speciale eigenschappen van het product.
Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen.

U mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft laten weten het niet
eens te zijn met die beweringen. Voor de goede orde hebben we een conformiteitsverklaring opgenomen in artikel 7.
Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mag
verwachten, kunt u – naast alle andere rechten die de wet u toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling) – van de verkoper
eisen:

Aflevering van wat ontbreekt;
Herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd;
of vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd.
De verkoper kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke
oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel
geleden schade.

Identiteit van de opdrachtnemer
Naam (opdrachtnemer) MM-ICT B.V.
Handelend onder ALL ip’s BV
Vestigingsadres De Hooge Krocht 30
2201TX Noordwijk (ZH)
Telefoonnummer 085–0071021
E-mailadres m.koemar@allips.nl
BTW-nummer 856035270B01
KvK-nummer 65244303
Brancheorganisatie(s) ICTWaarborg

Artikel 1. Alle afspraken op schrift
1. Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van
betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken (bijvoorbeeld over hard- en
software die bij een pc/notebook extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie
wordt geleverd) worden schriftelijk vastgelegd.
Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2. Het aanbod
1. Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn
verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
2. Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
3. Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling
kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen
wij dat vermelden.
4. Indien er sprake is van ‘digitale producten’, wordt bij het aanbod vermeld of er sprake is van beveiligde producten.
5. Voor zover als mogelijk en indien van toepassing vermelden wij bij het aanbod voor welke hardware dan wel
software de aangeboden producten/diensten (zoals software) geschikt zijn.

Artikel 3. De prijs
1. Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten en heffingen
zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst
worden vermeld.
2. Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet
verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van
het btw-tarief) of van schommelingen op de financiële markten waarop wij geen invloed hebben. In dat geval
kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen we bij het aanbod vermelden dat het
gaat om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt.
3. Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben gesloten, dan kunt u
deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Betaling
1. Wij bieden diverse betaalmethoden aan, die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Bij betaling ontvangt u van ons
een factuur.
2. Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan
verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke
kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.

Artikel 5. Levering en uitvoering
1. Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt zo snel mogelijk doch
uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een kortere of langere leveringstermijn is afgesproken. Mocht er toch te laat
worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper – wanneer is afgesproken dat u
tegelijk bij levering zou betalen – het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te
late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de
overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.
2. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging is vertraagd, of als een
bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk
bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de (koop)overeenkomst heeft gesloten. Na deze termijn
heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
3. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
4. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een vervangend
artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om
een koop op afstand (zie artikel 10), dan kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht. De kosten van
retourzending zijn in dat geval voor onze rekening.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u of aan
een door u aangewezen derde, bij ons, tenzij u zelf voor een aflevermethode heeft gekozen die wij niet standaard
aanbieden.

Artikel 6. Garantie
1. Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn
accu’s, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden
2. Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de harddisk) een eigen
garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op zo’n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper
blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt
3. Wij maken u erop attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen
aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

Artikel 7. Conformiteit
1. Wij staan ervoor in dat onze producten en diensten voldoen aan de (koop)overeenkomst, de in ons aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de (koop)overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.
2. Het product en/of de dienst voldoet wat betreft type, hoeveelheid, kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit en
interoperabiliteit aan de overeenkomst. Verder zullen alle toebehoren en instructies, met inbegrip van
installatie-instructies, worden meegeleverd.
3. Het verkochte (digitale) product wordt door ons na levering van updates voorzien die nodig zijn om het product en
de diensten tijdens een redelijke periode te laten werken zoals in de overeenkomst is afgesproken. Afwijking van
de verplichting tot updates is mogelijk, zolang wij dat aan u hebben duidelijk gemaakt en u dat heeft aanvaard.
4. Eventuele garanties, als bedoeld in artikel 6, doen geen afbreuk aan het in dit artikel bedoelde recht.

Artikel 8. Privacyregeling
1. Meer informatie over onze omgang met uw privacy? In onze privacyverklaring geven we aan welke
persoonsgegevens wij van u verwerken en op welke wijze wij deze verzamelen, voor welke doeleinden wij dit
doen, aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, hoe we uw
persoonsgegevens beveiligen en hoe u hierover klachten kunt indienen en/of contact met ons kunt opnemen.
2. Wij hanteren het volgende privacybeleid:
alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening richting u
te onderhouden en te verbeteren of wanneer wij dit op basis van de wet- en regelgeving mogen of
moeten;
uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen
en beheerd. Meer hierover leest u in de privacyverklaring die wij op onze website hebben gepubliceerd;
al uw persoonsgegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld
(documenten, e-mails etc.) al onze medewerkers hebben hiertoe ook een geheimhoudingsbepaling in hun
arbeidsovereenkomst ondertekend;
wij verstrekken uw persoonsgegevens enkel aan derde partijen wanneer wij met deze partijen schriftelijke
afspraken hebben gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij
een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u voor reparatie aangeboden artikelen, zodat uw
eigendomsrechten niet in het geding zijn als het reparatiebedrijf failliet gaat terwijl uw artikelen daar net op dat
moment zijn.

Artikel 10. Koop op afstand
1. Bij een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd (bijvoorbeeld een bestelling
bij een webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we apart in dit artikel hebben opgenomen.
2. Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct
contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden.
Dat geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke
bestellingen vallen bij ons onder het begrip koop op afstand.
3. Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van 14 dagen,
(ingaand op de dag na levering,) heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn
herroepingsrecht, het recht om de koop te ontbinden.

Artikel 10a. Informatie
1. De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen,
bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. De informatie is
duidelijk en begrijpelijk en ook snel en gemakkelijk (tijdig voor het sluiten van de overeenkomst) vindbaar op onze
website.2. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:
a. de totaal te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten (deze worden ook apart vermeld), waaronder
bijvoorbeeld een eventuele thuiskopieheffing of afleveringskosten;
b. de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
c. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, hoe u gebruik maakt van het
herroepingsrecht, het modelformulier voor herroeping, maar ook wie welke kosten draagt als er gebruik
wordt gemaakt van het herroepingsrecht;
d. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
e. de termijn die de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
f. de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het
basistarief. Indien u reeds klant bent en contact zoekt over de gesloten overeenkomst zal het tarief nooit
hoger zijn dan het basistarief;
g. inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;
h. de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke
aflevering van producten of diensten. Daarnaast worden de totale prijs en de totale kosten per
factureringsperiode vermeld. Als voor een dergelijke overeenkomst een vast tarief geldt, bevat de totale
prijs ook de totale maandelijkse kosten.3. Daarnaast krijgt u de volgende informatie:
a. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;
b. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;
c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de hiervoor in 10a en onder Identiteit vermelde gegevens;
e. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst.
4. Ook voor deze informatie geldt dat deze duidelijk en begrijpelijk is en snel en makkelijk vindbaar op onze website
voordat de overeenkomst wordt gesloten.
5. Na sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper alle in
10a genoemde informatie en wel zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat
wettelijk heet, duurzame gegevensdrager. Een duurzame gegevensdrager is een middel waardoor informatie
zodanig wordt bewaard dat u deze later nog eens kunt lezen, zoals een cd, pdf-bestand of een document dat kan
worden afgedrukt. Een e-mail wordt ook als duurzame gegevensdrager gezien. Als u de informatie al op deze
manier heeft gekregen voor het sluiten van de overeenkomst is dit voldoende en hoeft de informatie niet
nogmaals te worden verstrekt.

Artikel 10b. Totstandkoming, bevestiging en beveiliging
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanbod en aanvaarding. (Daarmee wordt bedoeld dat de
ene partij iets voor een bepaalde prijs aanbiedt (“deze laptop kost € 350,00”) en de ander daar ´ja´ tegen zegt.)2. Een bestelling wordt geplaatst (het aanbod wordt aanvaard) als u het bestelproces doorloopt en uiteindelijk door
de definitieve bestelknop te activeren de bestelling plaatst. Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons
een bevestiging. Dit kan per e-mail, sms of op een andere manier zijn. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog
afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden.3. Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.

Artikel 10c. Bedenktijd bij levering van producten (herroepingsrecht)
1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in de dag
nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u is gedaan, of:
a. als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen
derde, het laatste product uit die bestelling heeft ontvangen;
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of
een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, zoals
iedere maand een tijdschrift: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft
ontvangen. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u
hiervoor een reden hoeft op te geven. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken of
ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling
online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan. Binnen 14 dagen na de herroeping moet u de
producten terugzenden. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.2. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt
verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen
of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde
toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij
geven u duidelijke informatie hoe u dit kunt doen.3. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met het
product die verder gaat dan toegestaan in lid 2. Wij zijn gerechtigd de waardevermindering te verrekenen met het
door u terug te ontvangen bedrag.4. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u de kosten van terugzending te betalen. Indien dit niet per
gewone post mogelijk is, zullen wij voor u een inschatting van de kosten maken. Als wij de retourkosten voor onze
rekening nemen zullen wij dat duidelijk vermelden.5. Alle overige kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen
na de herroeping terugbetalen. Wij zijn gerechtigd te wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben
ontvangen of totdat u heeft aangetoond de producten te hebben geretourneerd.
6. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij
de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10d. Bedenktijd bij levering van diensten en digitale producten
1. Bij levering van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager
is geleverd, heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de
overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden
zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering, duidelijke
informatie hoe u dit onder meer kunt doen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken ons op
een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt,
bevestigen wij de ontvangst daarvan.
3. Indien u de levering van een dienst herroept na ons eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht al tijdens de bedenktijd,
mogen wij het bedrag in rekening brengen dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door ons al
is nagekomen/geleverd.

Artikel 10e. Uitsluiting herroepingsrecht
1. 1. Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en
voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan onder andere:
a. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
b. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een internetveiling
vallen hier in beginsel niet onder. Daarvoor geldt wel het herroepingsrecht;
c. Geleverde diensten, maar alleen als:
– de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u; en
– u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest nadat wij de overeenkomst volledig hebben
uitgevoerd binnen de bedenktijd;
d. Producten die op basis van uw specificaties zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon
bestemd zijn;
e. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
f. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te
worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
g. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
h. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;
i. Losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
j. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
– de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
– u heeft verklaard dat u hiermee uw herroepingsrecht verliest.

Artikel 10f. Betaling
1. Bij iedere consumentenkoop geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50%
mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest van) de koopsom
betaalt bij of na bezorging van de bestelling. Volledige vooruitbetaling mag als betaalmethode aangeboden
worden, mits er maar een andere mogelijkheid bestaat waarbij u (minimaal 50%) bij of na levering kunt betalen.

Artikel 10g. Annulering
1. Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om
producten en/of diensten die uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht.

Artikel 11. Klachten en klachtentermijn
1. Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u
klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk.
Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit
geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de
koopovereenkomst mag verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.
2. Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer
tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten. Let op: bovengenoemde
ziet enkel op klachten inzake de door ons geleverde producten en/of diensten. Voor klachten in het kader van
onze verwerking van uw persoonsgegevens gelden andere regels. Voor meer informatie hierover, raadpleeg de
privacyverklaring op onze website of neem contact met ons op.

Artikel 12. Geschillen
1. Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot voornoemde overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter.
2. Geschillen over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door ons aan u te leveren
of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde en in afwijking op het in
artikel 12.1 genoemde, door u ook voor bemiddeling worden aangemeld bij ICTWaarborg. Normale bemiddeling
geeft geen zekerheid dat het altijd tot een oplossing komt. Bij ons is dat wel het geval. Als de twee partijen het
aan de tafel van de mediator ondanks alles toch niet eens kunnen worden, doet de mediator een bindende
uitspraak. Net als de rechter, maar voor beduidend minder kosten. De mediation kost € 750,00 en omdat beide
partijen ieder de helft betalen kun je zeggen dat er voor € 375,00 een oplossing is uit de bus komt.
3. Indien er sprake is van een koop op afstand, als bedoeld in artikel 10, kunt u ook een klacht indienen/het geschil
aanhangig maken via het Europese online platform (ODR) voor geschilbeslechting. U vindt dit platform via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 13. Aanvullende bepalingen
1. Buiten de 13 artikelen van deze standaardset algemene voorwaarden van ICTWaarborg kunnen wij aanvullende
of afwijkende bepalingen hanteren. Deze worden dan aan deze voorwaarden toegevoegd onder de kop
“Aanvullende bepalingen”. Deze extra bepalingen mogen niet in het nadeel van de consument zijn.

Versie juli 2022

Bel ons op 085 007 10 21!

Start chat
1
Stuur ons een bericht!
Welkom bij MM-ICT! Waarmee kunnen wij je helpen?